Веб-дизайн систем електронного навчання

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

В ході вивчення дисципліни будуть розглянуті основи HTML та CSS, що можуть бути використання під час адміністрування систем електронного навчання та створення ЕНК. Основним акцентом є набуття практичних навичок роботи з HTML та CSS.

Мета курсу

Метою вивчення дисципліни є підготовка студентів до ефективної роботи з системами електронного навчання шляхом їх адаптування з використанням інструментів веб-дизайну

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент набуває наступних компетентностей: yавички використання інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема використання HTML та CSS; здатність генерувати нові ідеї (креативність) для реалізацій технічних завдань, щодо адаптування LMS; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Призначення

(Магістр)

073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 0 5
Години (150)
Лекції 0 0 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 2
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 16
...з них дистанційні 0 0 0 8
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 130

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 0 0
Максимальна кількість 25 1 0