Принципи та технології бізнес-візуалізації електронного навчання

Для вибору у 2021-2022 навчальному році

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання щодо економічної інтерпретації результатів аналізу бізнес-процесів електронного навчання та їх інтерактивної візуалізації на підставі використання сучасних аналітичних методів та інструментів інфографіки.

Мета курсу

Метою навчальної дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо візуальної аналітики бізнес-процесів електронного навчання та прийняття ефективних рішень за допомогою використання аналітичних методів та інструментів візуалізації даних. Завданнями навчальної дисципліни є: набуття навичок роботи з програмними засобами для моделювання бізнес-процесів, а саме їх формалізований графічний опис

Програмні результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення таких компетентностей: а) знати: поняття бізнес-процесу і його складових елементів;– сучасні методи інтелектуального аналізу даних для моделювання розвитку соціально-економічних систем та процесів; – основні принципи прийняття ефективних управлінських рішень на основі аналізу тенденцій основних характеристик сегментів бізнесу; – базові функції та можливості програмних продуктів візуалізації бізнес-процесів; б) уміти: – ідентифікувати бізнес-процеси підприємства (організації); – користуватися програмним продуктами для опису бізнес-процесів і побудови процесних моделей управління організацією; – визначати фактори, що обумовлюють стан бізнес-процесу; – формувати інформаційний простір відповідно до наукових методів первинної обробки інформації; – формувати систему показників, їх взаємозв’язків та проведення оцінки процесів, що відбуваються в бізнес середовищі; – ефективно аналізувати «вузькі» місця; – краще розуміти і пов'язувати важливі дані для удосконалення процесу прийняття рішень; – забезпечити можливість наочного, лаконічного і виразного представлення даних, що не можна досягти за допомогою звичайного тексту і цифр; – проводити оцінку якості та ефективності бізнес-процесів.

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Призначення

(Магістр)

073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4
Години (120)
Лекції 0 0 0 4
...з них дистанційно 0 0 0 2
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 12
...з них дистанційні 0 0 0 6
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 104

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 0 0
Максимальна кількість 25 1 0