Архітектоніка культурного простору міста

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Знайомство з організацією культурного простору міста, особливостями його архітектоніки та напрямів розвитку в свідомій діяльності людей. Розуміння сучасного міста як складної високоінтелектуальної системи, як однієї з форм творчості людини, в якому відбивається його бачення світу, картина світобудови, своєрідна архітектоніка простору. Під архітектонікою в даному випадку розуміється устрій світу, в основі якого лежить логіка, заснована на законах ієрархії й сполучення, а також мистецтво організації і творення. Моделюючи простір влаштовуючи світ навколо себе, людина реалізує свій креативний потенціал, який проявляється як якийсь сплав ідей і концепцій, втілених в реальності.

Мета курсу

Сприяти розумінню історичних концептів архітектоніки життєвого простору міста, виявити специфічний образ існування людини; дослідити антропологічні параметри архітектоніки міста в постмодерністських теоріях. Вироблення вмінь та навичок аналізу процесів, які відбуваються в сучасному культурному просторі міста. Визначити вплив історичних процесів на зміну архітектоніки міста, на динаміку його соціально-економічного розвитку, на формування громадянина та його ментальності; на рівень життя міських жителів. Розширення знань про різні форми дії та впливу архітектурних експериментів постмодерного історичного періоду на способи організації міського простору, ритм щоденного життя і загальну символіку архітектурного вигляду сучасних міст; поглиблення знань про містобудівні проекти і соціальні експерименти, які отримали розвиток у найбільших індустріальних центрах Європи, Азії та Америк, здатність зіставляти експерименти конструктивізму з аналогічними тенденціями розвитку архітектури функціоналізму в Східній Європі загалом.

Програмні результати навчання

- Уміти визначати просторові характеристики та особливості міської архітектоніки; - бути здатним визначати необхідні елементи побудови міського простору в умовах активної урбанізації; - розкривати свої знання усно, письмово та графічно; характеризувати особливості основних напрямів; - оволодіти засобами навчального аналізу архітектоніки міського простору, опанувати комплексний характер будівельного мистецтва; - навчитись використовувати набуті знання з архітектоніки для подальшої викладацької діяльності у загальноосвітніх закладах.

Автори курсу

Салата Оксана Олексіївна

Викладачі

Салата Оксана Олексіївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0