Історія Києва

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Виникнення Києва як міста за археологічними та писемними  джерелами. Київ як політичний та культурний центр середньовічної Русі. Київ у політичних і соціокультурних процесах ранньомодерної доби. Київське бароко. Київська інтелігенція в українському національно-культурному русі ХІХ ст. Становище Києва під час Першої світової війни. Місто як осередок Української революції 1917–1921 рр. Соціально-економічний та культурний розвиток міста в умовах радянського тоталітарного режиму. Інтелігенція Києва доби «Розстріляного Відродження» (20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст.). Київ під час Другої світової війни. Київський дисидентський рух. Роль столиці в історії незалежної України. Традиції міського самоврядування. Історична топографія Києва. Культурно-мистецькі пам’ятки Києва, музейна, архівна та бібліотечна спадщина в ньому. Проблеми охорони київських пам’яток історії та культури.

Мета курсу

Формування системи знань про місце і роль Києва в історії України. З’ясування значення Києва в політичній історії України, розкриття особливостей соціальних процесів у місті та характеристика історичної топографії Києва, дослідження київських археологічних і культурно-мистецьких пам'яток.

Програмні результати навчання

Набуття Знань з теоретико-методологічних засад історичної урбаністики (міської історії) та київської локальної специфіки історичних процесів.

Підрозділ

Кафедра історії України,
Історико-філософський факультет

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0