Інтелектуальна історія України

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Опрацювання змісту дисципліни уможливить усвідомлення студентами історичних обставин та суспільно-соціальних факторів, що обумовили формування інтелектуальних традицій в українських землях від княжої доби до сьогодення. Дослідження «біографії ідей», які визначили історико-цивілізаційний шлях України, їх опис на різних стадіях історичного розвитку в окремих сферах інтелектуального життя та у конкретних варіантах реалізації в діяльності певної особи, зробить студентів спроможними самостійно осмислити українську інтелектуальну спадщину в європейському та світовому контекстах, зрозуміти, в який спосіб виникали та поширювалися нові інтелектуальні форми, як і чому вони поступалися одна одній. Це дає можливість фахівцям різних галузей й знань, особливо тим, що набувають фаху у сферах гуманітарних та соціальних наук, осмислити «історію ідей», що визначили минуле України, впливають на її сучасність та, можливо, обумовлять її долю у майбутньому, тим самим визначивши власні пріоритети щодо навколишнього буття, особисте місце в сучасному світі та в інтелектуальних практиках сьогодення.

Мета курсу

- Сформувати уявлення щодо формування, розвитку та трансформації творчо-інтелектуальної сфери людської діяльності в Україні відповідно до певної історичної доби в історико-культурному та соціокультурному контекстах. - Вироблення вмінь та навичок розгляду процесів розвою інтелектуального життя в українських землях відповідно до соціальних умов та суспільних практик історичної доби через дослідження біографії, соціокультурного оточення, культурно-інтелектуальної спадщини окремих осіб та суспільно-стратифікаційних груп за умов аналізу формі і результатів їхньої діяльності.

Програмні результати навчання

- сформовані уявлення про процес розвитку інтелектуального середовища в Україні відповідно до історичної доби; - використання набутих знань для аналізу історіографічної спадщини окремих науковців; - застосування знань з інтелектуальної історії для джерелознавчих досліджень, опрацювання неопублікованих документів, роботи в архівах; - оптимізація роботи над написанням кваліфікаційних робіт.

Автори курсу

Будзар Марина Михайлівна

Викладачі

Будзар Марина Михайлівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 28 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 28 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 56 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0