Психологія комунікації

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні представлено особливості інтерактивної комунікації, групової взаємодії; розглядаються психологічні особливості особистості задля забезпечення ефективного комунікаційного процесу. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів комунікативної компетентності. Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про процес комунікації. Вербальна та невербальна комунікація. Структура комунікативного процесу. Комунікативна ситуація. Комунікативні позиції. Цілі комунікації. Елементи комунікативного поля. Комунікативні бар'єри. Зворотній зв'язок. Вербальна і невербальна комунікація. Ситуація ускладненого спілкування. Механізми та умови ефективності переконання. Методики вивчення ефективності переконуючої комунікації. Особливості комунікатора, аудиторії і повідомлення. Змістовий модуль 2. Міжособистісна та масова комунікація. Психологічні аспекти міжособистісної комунікації. Навички отримання інформації в міжособистісній комунікації. Групова дискусія, її ефекти та етапи. Психологічні способи підвищення якості прийняття групових рішень. Психологічні основи впливу засобів масової комунікації. Специфіка масової комунікації. Особливості комунікації в електронних мережах. Характеристики користувачів електронних мереж. Цілі комунікації в електронних мережах. Зміна емоційного стану в електронних мережах. Зміна Я-концепції в електронній комунікації. Інтернет-залежність.

Мета курсу

розширення компетентностей у галузі психології міжособистісних та ділових відносин, також етики міжгрупової взаємодії і формування загальних засад комунікативної компетентності

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу комунікативного процесу; • вміння досліджувати та аналізувати конкретні комунікативні ситуації і специфіку комунікації партнера.

Автори курсу

Міляєва Валерія Робертівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Міляєва Валерія Робертівна, Фруктова Яна Станіславівна, Цюман Тетяна Петрівна

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 2
Максимальна кількість 25 1 2