Генеалогія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Генеалогія як галузь історичних знань, її становлення й розвиток. Історія української генеалогічної науки. Місце генеалогії серед допоміжних історичних дисциплін, її зв'язок з політичною історією, історією економіки, історією культури. Основні генеалогічні поняття. Види генеалогічних зв’язків. Різновиди родоводів. Системи оформлення генеалогічного матеріалу. Методи створення генеалогічних розписів. Джерела з генеалогії, їхні види й інформаційний потенціал. Бібліографія генеалогічних видань. Методологія генеалогічного дослідження. Значення генеалогії у вивчення історії України. Практичні рекомендації щодо проведення самостійних генеалогічних досліджень.

Мета курсу

- Ознайомлення студентів з теорією і практикою генеалогічних досліджень. - Опанування основними поняттями та методами генеалогії, з’ясування її місця серед історичних дисциплін, набуття студентами вміння самостійно здійснювати генеалогічні студії, використання генеалогічних знань в патріотичному вихованні української молоді. - Формування знань, умінь та навичок укладання генеаології власних родин.

Програмні результати навчання

- Засвоїти основні генеалогічні терміни та методики роботи та вміти застосовувати їх на практиці. - Навчитися укладати генеалогію власною родини.

Автори курсу

Михайловський Віталій Миколайович

Викладачі

Михайловський Віталій Миколайович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 28 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0