Напівгрупи у математичних моделях

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Методи дослідження алгебраїчних структур суттєво залежать від властивостей операцій, заданих на множині, та характеру елементного запасу самої множини. Найбільш поширеним об’єктом для дослідження, що має давню історію, в даному контексті є група.  Однак, існує багато процесів, які описуються алгебраїчними структурами, які відрізняються від групи. Їх дослідження має велике значення. Однією з таких алгебраїчних структур є напів­гру­па, яка описує значно більшу кількість моделей, ніж група, і почала інтенсивно розвиватися тільки у 20-му столітті. Вивчення напівгруп дає можливість студентам значно поглибити уявлення про алгебраїчні структури та операції і суттєво сприяє розвитку логіки математичного мислення.

Мета курсу

Розширення фахової компетенцій у групових алгебраїчних структурах з різноманітними операціями, отриманих у курсі вивчення теорії груп та її застосувань

Програмні результати навчання

- Знання основних властивостей напівгруп та здатність їх застосування у математичних моделях різних процесів; - Здатність до аналізу та дослідження алгебраїчних властивостей математичних моделей; - Поглиблення знань та умінь для використання поняття алгебраїчної структури у дослідженні моделей різноманітних процесів.

Автори курсу

Радченко Сергій Петрович

Викладачі

Семеняка Світлана Олексіївна

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0