Психологія кар’єрного консультування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються зміст, функції, механізми та техніки кар’єрного консультування, аналізуються типові проблеми досягнення особистістю успіху у фаховій діяльності. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів особистістного та соціального потенціалу. Змістовий модуль 1. Психологія розвитку кар’єри. Поняття кар’єри та кар’єрної поведінки. Стадії розвитку кар’єри. Взаємозв’язок життєвих періодів розвитку особистості, прийняття кар’єрних рішень та впливу життєвих обставин. “Парадигма життєвого стеореотипу” та кар’єризм. Змістовий модуль 2. Психологічні техніки кар’єрного консультування.  Особливості кар’єрного консультування на етапі визначення нахилів та уподобань. Специфіка консультування на етапі вибору професії та подальшого життєвого шляху. Особливості консультування на етапі прийняття кар’єрних рішень. Психотехніки консультування на момент закінчення активного професійного життя.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології кар’єрного консультування та розвиток студентів як майбутніх суб’єктів фахової діяльності

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу змісту та динаміки розвитку кар’єри особистості, • вміння використовувати психологічні техніки консультування на різних етапах розвитку особистості.

Автори курсу

Цюман Тетяна Петрівна

Викладачі

Цюман Тетяна Петрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0