Ділові комунікації


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс здатний допомогти студентам у формуванні їхнього ділового іміджу та філософії успіху. Після вивчення курсу слухачі знатимуть, як застосовувати правила ділового та світського етикету для встановлення і підтримки контактів, використовувати бізнес-етикет в роботі, переговорах і ділових заходах, створювати приємне враження під час знайомства і неформального спілкуванні, правильно поводитися на ділових прийомах і заходах різного рівня. Визначальною особливістю курсу є орієнтованість на практичні заняття, на яких студенти зможуть вдосконалити прийоми ефективних комунікацій

Мета курсу

Розширити знання та вміння щодо письмової та усної ділової комунікації; культури мовлення, професійного спілкування. Сформувати власний стиль спілкування та вільно оперувати засобами невербальної комунікації (знакові системи, зовнішність, міміка, жести, манера поведінки тощо)

Програмні результати навчання

Вміння створити власного образу конкурентоспроможного, успішного фахівця, та гармонійної, привабливої людини, що володіє оптимальними моделями етикетної поведінки

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 14 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0