Як розв’язувати задачу?


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Всього годин: 120

Незважаючи на те, що шкільний курс математики наповнений різного роду задачами, чимало випускників школи насправді ніколи не розв’язували жодної математичної задачі. Вони діяли за певним шаблоном, алгоритмом, запропонованим учителем, або копіюючи приклади розв’язаних на уроці (учителем чи за його допомогою) задач. Тому й по закінченні школи мають психологічний бар’єр, відчувають боязнь перед задачею (особливо компетентнісною, із практичним змістом, оскільки у шкільному курсі математики подібних задач критично мало), не знають з чого почати, у кращому випадку шукають розв’язок цієї або подібної задачі, готову формулу в інтернеті, а в гіршому – не розуміють самої постановки питання про розв’язування задачі. На жаль це явище є прямим наслідком неправильного викладання математики. А, власне, розв’язування математичних задач якнайкраще розвиває креативність, критичне мислення, дослідницькі навички, цілеспрямованість, наполегливість, бо, як зазначає Д. Пойа, «процес розв’язання задачі являє собою пошук виходу зі скрутної ситуації або способу обійти перешкоду, – це процес досягнення мети, яка спочатку не видається доступною». Саме тому пропонований курс присвячений розв’язуванню задач. Він також відповідає на питання: як навчитися розв’язувати задачі? у чому суть математичного моделювання? як створювати математичну модель реального процесу і за її допомогою розв’язувати реальну «нематематичну» задачу?

Мета курсу

сформувати у студентів здатність і уміння розв’язувати т. зв. компетентнісні задачі.

Програмні результати навчання

- володіння загальними прийомами пошуку шляхів розв’язання будь-якої задачі; - уміння розв’язувати деякі типові задачі шкільного курсу математики (на рух, спільну роботу, сплави й суміші, проценти та ін.), а також т. зв. логічні задачі; - розуміння суті і значення математичного моделювання в різних (нематематичних) галузях; - сформованість потреби й здатності використовувати засоби наочності (графіки, діаграми, таблиці, схеми) для формулювання гіпотез, аналізу, ілюстрації, інтерпретації, аргументації.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 10 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 46 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0