Правова охорона комп`ютерних програм і технічних рішень

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить лекційну частину, семінарські заняття та самостійну роботу. Під час аудиторної роботи студенти мають змогу ознайомитись з діючим законодавством України в сфері охорони комп’ютерних програм і технічних рішень, а також принципами та методикою оформлення заявок на отримання свідоцтва, яким охороняються авторські права на комп’ютерні програми, та патенту, що забезпечує захист технічних рішень. Під час навчання у студентів формуються навички практичного використання нормативних документів в сфері охорони комп’ютерних програм та об’єктів промислової власності. Під час проведення дисципліни студентам пропонується самостійна робота, однією з форм якої є виконання індивідуального завдання у вигляді розробки комплекту документів та настанови користувача комп’ютерної програми, які є складовими матеріалів заявки на отримання свідоцтва з авторського права на програмний продукт, що створений студентом при курсовому проектуванні з дисципліни «Програмування», або іншої власної програмної розробки. Дисципліна «Правова охорона  комп’ютерних програм і технічних рішень» завершується підсумковим модульним контролем.

Мета курсу

Надати студентам системні відомості про законодавство України в сфері охорони авторських прав на комп’ютерні програми та технічні рішення як об’єкти інтелектуальної власності, сформувати знання загальних правових вимог та підходів, які використовуються при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності, а також уміння та навички, необхідні для отримання охоронних документів на комп’ютерні програми та технічні рішення.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен ЗНАТИ: ­ - класифікацію та особливості об’єктів інтелектуальної власності відповідно до діючого законодавства України; ­ - принципи та методику оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності; ­ - права та обов’язки авторів і власників об’єктів інтелектуальної власності; ­ - способи захисту прав авторів і власників об’єктів інтелектуальної власності; ­ - методи пошуку та підбору актуальної інформації для оформлення заявок на видачу охоронних документів на об’єкти авторського та патентного права. ВМІТИ: - застосовувати в практичній діяльності основні положення авторського та патентного права; - аналізувати технічні об’єкти з точки зору інтелектуальної власності; - аналізувати інформацію, яка отримана для підготовки заявки на видачу охоронних документів на об’єкти авторського та патентного права; - готувати матеріали для подачі заявки на видачу свідоцтва з авторського права на комп’ютерну програму; - готувати матеріали для подачі заявки на видачу патенту на технічне рішення; - використовувати знання з інформаційних технологій при підготовці матеріалів заявок на видачу охоронних документів на об’єкти авторського та патентного права.

Автори курсу

Бушма Олександр Володимирович

Викладачі

Бушма Олександр Володимирович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0