Прикладні протоколи і служби TCP/IP

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить принципи роботи і типи протоколів комп'ютерних мереж,  структуру і вміст стека протоколів ТСР/ІР, класифікацію служб комп'ютерних мереж. Наведено аналіз служби доменних імен DNS, домени, зони прямого и зворотного огляду, служби динамічного розподілу ІР адрес DHCP, поштової служби, служби обслуговування Web ресурсів та служби каталогів Active Directory. Дисципліна формує вміння застосовувати методи дослідження сучасних комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних мереж на основі протоколів ТСР/ІР; досліджувати властивості і параметри апаратних засобів та програмного забезпечення персонального комп’ютера; здійснювати просте технічне обслуговування комп'ютерної мережі.

Мета курсу

Розширення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Здатність розробляти концепцію побудови локальних комп’ютерних мереж на основі стандартних протоколів і інтерфейсів (HTTP, FTP, TCP/IP, WAP, Wi-Fi тощо). - Здатність будувати абстрактну архітектуру (логічну модель) комп’ютеризованої системи. Володіти базовими знаннями щодо фізичних процесів в обчислювальних системах. - Здатність вибирати топологію комп’ютерної мережі. - Здатність планувати мережну інфраструктуру, програмне і апаратне забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, мережні протоколи тощо. - Здатність розробляти логічну і фізичну структуру локальної комп’ютерної мережі, топологію структурованих кабельних систем. - Здатність вибирати програмне забезпечення комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-довідкової інформації, використовуючи процедури аналізу типових проектних рішень. - Володіти технологіями налагодження, обслуговування та експлуатації програмного забезпечення комп’ютерних мереж. - Здатність адмініструвати шкільну комп’ютерну мережу, застосовувати технологію організації та проведення тестування, мережні технології та освітні ресурси глобальної мережі Інтернет.

Автори курсу

Абрамов Вадим Олексійович

Підрозділ

Кафедра комп`ютерних наук і математики,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 4 2 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1