Теорія інформації та кодування

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Вивчення дисципліни формує вміння проводити оцінку обсягів інформації, які обробляються засобами сучасних комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій; досліджувати типи кодів, які використовуються для функціонування апаратних засобів і програмного забезпечення персонального комп’ютера; здійснювати шифрування і стиснення різних типів файлів; створювати навчальні проекти на основі комп’ютерних технологій кодування, шифрування і стиснення інформації.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

- Здатність використовувати математичні методи та алгоритми обробки даних (статистичні, алгебраїчні, комбінаторні, теоретико-інформаційні та інші). - Здатність розробляти та досліджувати алгоритми функціонування інформаційної системи методами неперервної, дискретної математики, математичної логіки тощо. - Здатність будувати абстрактну архітектуру (логічну модель) комп’ютеризованої системи. Володіти базовими знаннями щодо фізичних процесів в обчислювальних системах. - Здатність виокремлювати основні архітектурні компоненти, описувати їх функції, зв’язки (інтерфейси) між ними та правила, що регламентують ці зв’язки в централізованих та розподілених архітектурах. - Здатність продемонструвати знання тенденцій розвитку інформаційних технологій, історії, стану та перспектив розвитку інформатики як науки. - Здатність будувати інформаційні моделі предмету дослідження: описувати його суттєві параметри та змінні величини, виокремлювати його вхідні та вихідні параметри та встановлювати зв’язки між ними. - Здатність розробляти та досліджувати математичні моделі оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень для об’єктів та процесів інформатизації.

Автори курсу

Абрамов Вадим Олексійович

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (3) 3 0 0 0 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1