Основи цифрової економіки

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

В сучасних умовах господарювання, ми стаємо свідками, а в окремих випадках поневолі і учасниками, процесів глобальної інтеграції між компаніями і споживачами та все частішого “перетину” бізнес-процесів. Такого роду процеси відображаються в наступних формах взаємодії: бізнес-для-споживача (В2С); бізнес-для-бізнесу (В2В); бізнес-для-уряду (B2G); уряд-для-бізнесу (G2B); споживач-для-споживача (С2С); соціальна комерція (с-комерція); мобільна комерція (м-комерція). З цих причин виникає потреба в спрямованості на формуванні у майбутніх фахівців знань і професійних компетентносте, необхідних для швидкого розвитку цифрових технологій та їх впровадження в секторах промисловості, бізнесі й державному управлінні для підвищення їх ефективності, конкурентоздатності, забезпечення сталого національного розвитку, зростання обсягів виробництва високотехнологічної продукції та благополуччя населення України. Цифрова економіка – це наука про функціонування та організацію сучасних економічних систем країн з розвинутою ринковою економікою інноваційного типу, процесів становлення сучасного постіндустріального цифрового суспільства в ряді країн та їх аналіз. Предметом цифрової економіки є загальні закономірності та особливості економічних систем при становленні й функціонуванні сучасного постіндустріального інноваційного суспільства і цифровізації економіки, що базується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій в розрізі всіх секторів економіки та методів управління ними.

Мета курсу

Мета дисципліни “Цифрова економіка” спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками необхідними для розв’язання складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації економіки з використанням елементів штучного інтелекту. В ході викладання дисципліни “Цифрова економіка” слухачам пропонується вивчення логіки становлення, функціонування та розвитку цифрової економіки, що дозволяє виявити її суттєві ознаки, напрями розвитку та шляхи впровадження в Україні. Аналізується специфіка цифрових технологій, які приводять до змін характеру праці, компетенцій людського капіталу, специфікації прав власності, створення вартості та бізнес-моделей господарювання.

Програмні результати навчання

В майбутньому конкурентними перевагами на ринку праці студентів, що обрали для вивчення дисципліну “Цифрова економіка” стане наявність в них знань, щодо змісту новітніх цифрових технологій (електронне урядування, електронні розрахунки та транзакції, хмарні обчислення, BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital-marketing, Grid-технології, GovTech, e-ID, TeleHealth, ePrescription, е-демократія, Digital-страхування), практичного досвіду в області прийняття управлінських рішень при цифровий трансформації економіки на основі вивчення механізмів розвитку цифрової економіки, цифрових smart-технологій, цифрової безпеки, аналітики великих даних, цифрових глобальних комунікацій, цифрових розподілених реєстрів, інтелектуальних систем, а також їх застосування в управлінні у виробництві та промисловості, бізнесі, фінансових установах, електронній комерції та наданні державних послуг.

Автори курсу

Наталія Миколаївна Краус

Підрозділ

Кафедра фінансів та економіки,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Наталія Миколаївна Краус

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0