Підприємництво та бізнес

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Програма навчальної дисципліни є практично-орієнтованою. У навчальному процесі застосовуються інтерактивні методи навчання, проблемні лекції, кейс-методи, комплексні практичні завдання та розрахункові роботи, семінари-дискусії.

Мета курсу

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань щодо сутності підприємництва;  набуття практичних вмінь комплексного розуміння та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем. Завдання дисципліни: сформувати у студентів навички управління розвитком підприємницьких структур; ознайомити з методами та підходами щодо аналітичного оцінювання результатів бізнесу; навчити розробляти та обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності. Предметом курсу є наукові основи та практичні проблеми здійснення підприємницької діяльності в різних сферах господарювання, шляхи підвищення її ефективності, а також оволодіння практичними знаннями для створення власного бізнесу.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - економічну сутність та організаційно-правові форми підприємництва; - порядок державної реєстрації та ліцензування підприємництва; - особливості здійснення підприємницької діяльності у різних галузях економіки; - порядок укладання господарських договорів; -     склад, шляхи формування, методи оцінювання та ефективного використання виробничих ресурсів (основних фондів, оборотних засобів, нематеріальних активів, робочої сили); -     порядок взаємодії суб’єкта підприємницької діяльності з контрагентами, фінансовими установами, податковими органами та форми відповідних документів. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - здійснювати пошук та обґрунтування підприємницької ідеї; - приймати зважені рішення щодо вибору способу створення власного бізнесу та його організаційно-правової форми; - розробляти установчі документи, оформлювати звітну документацію та бізнес-дизайн підприємства; - організовувати здійснення підприємницької діяльності; - оцінювати інвестиційну привабливість та ділову репутацію суб’єктів підприємництва; -     самостійно здійснювати розрахунки та аналіз основних фінансово-економічних показників, які характеризують ефективності підприємницької діяльності та приймати адекватні рішення щодо її підвищення. Компетентності, які розвиває навчальна дисципліна: -     Глибокі знання та розуміння - здатність фахово застосовувати теоретичні знання у практичній підприємницький діяльності. -     Комплексне розв’язання проблем. -     Критичність мислення. -     Комунікаційні навички. Здатність до аналізу та синтезу

Автори курсу

Юлія Миколаївна Жукова

Підрозділ

Кафедра фінансів та економіки,
Факультет інформаційних технологій та управління

Викладачі

Юлія Миколаївна Жукова

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 2 2 0 0 0