Теорія та практика роботи з аутичними дітьми

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – процес навчання, виховання і розвитку дітей з розладами аутистичного спектра. Зміст дисципліни складається з логічно-структурованих блоків, в яких представлено концептуальні та практично зорієнтовані підходи до розбудови високо фахової допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам. Тематика курсу охоплює найактуальніші питання, пов’язані з базовими знаннями щодо діагностики, стратегії корекційно-розвивальної роботи, навчально-виховного процесу та соціалізації дітей з розладами аутистичного спектра. Вивчення цієї дисципліни спрямоване на формування умінь: здійснювати аналіз стану розвитку дитини з аутизмом та актуальні її потреби; консультувати її батьків та узгоджено співпрацювати з ними в процесі надання фахової міждисциплінарної допомоги; розробляти стратегію корекційно-розвивальної роботи з аутичною дитиною з урахуванням її цілісного розвитку, а також застосовувати певні технології корекційно-розвивальної та навчально-виховної роботи, які мають доведену ефективність стосовно дітей з аутизмом.

Мета курсу

Формування знань про аутизм як особливий вид дизонтогенезу, розвиток здатності до проведення психолого-педагогічного обстеження дітей з розладами аутистичного спектра та аналізу його результатів.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати базові знання та розуміння системного підходу до навчання і розвитку дітей з аутизмом, а також науково доказові технології фахової роботи з аутичними дітьми. Здатність продемонструвати уміння здійснювати діагностику та виявляти стан розвитку, а також сильні аспекти та актуальні потреби осіб з розладами аутистичного спектра; уміння консультувати їхніх батьків з питань навчання та розвитку, освітніх маршрутів, сімейного виховання і соціальної адаптації. Здатність продемонструвати методи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми і обґрунтувати доречність їх застосування з урахуванням специфіки стану розвитку аутичної дитини.

Автори курсу

Скрипник Тетяна Вікторівна

Викладачі

Скрипник Тетяна Вікторівна, Таран Оксана Петрівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 0 0 2
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 16
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 12
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0