Робота міждисциплінарної команди у процесі забезпечення якісної освіти та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – процес забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Зміст дисципліни складається з логічно-структурованих блоків, в яких представлено: зміст та етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, алгоритм діяльності учасників міждисциплінарної команди супроводу. Вивчення цієї навчальної дисципліни спрямоване на формування умінь співпраці фахівців освіти для забезпечення якісного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання, що відбувається з використанням  технологій психолого-педагогічного супроводу, які базуються на міжнародних стандартах та вітчизняному досвідові.

Мета курсу

Оволодіння на базовому рівні технологією командної взаємодії в процесі супроводу дітей в умовах інклюзивного навчання, умінням розробляти та реалізовувати Індивідуальну програму розвитку, колегіально оцінювати її ефективність, досягати рівня якісного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання та розуміння основних концепцій та теорій інклюзивного навчання; уміння застосувати ці знання та розуміння при складанні Індивідуальної програми розвитку, при здійсненні модифікацій та адаптацій змісту і методів навчання; уміння працювати в міждисциплінарній команді під час розроблення та впровадження Індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання і спроможність до раціонального вибору і реалізації методик і технологій щодо: виявлення особливостей розвитку дитини, визначення її потреб для подальшого розроблення корекційно-розвивальної стратегії; створення відповідних умов в закладі освіти з опорою на середовищні ресурси; системної корекційно-розвивальної роботи з дитиною з опорою на базові структури психічної організації; проведення засідань групи супроводу, що визначає пріоритети, стратегію супроводу та розробляє Індивідуальну програму розвитку дитини, формулювання актуальних цілей за принципами цілепокладання SMART та узгодженого їх досягнення всіма учасниками групи супроводу; самооцінки професійного розвитку педагогів (за методикою ISSA).

Автори курсу

Скрипник Тетяна Вікторівна

Викладачі

Найда Юлія Михайлівна, Скрипник Тетяна Вікторівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 18 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0