Основи нейропсихології

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни складається з логічно-структурованих блоків, де представлено методологічні принципи та основні напрями нейропсихологічних досліджень; нейропсихологічні закономірності та механізми порушень психічних процесів; зміст та алгоритм здійснення діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності на засадах нейропсихології. Вивчення цієї навчальної дисципліни спрямоване на: -    оволодіння базовими знаннями щодо нейропсихологічного підґрунтя мовлення, механізмів процесу мовлення та впливу різномодальних аналізаторів на мовленнєву діяльність; -    поглиблення знань про  операційне забезпечення вербальних і невербальних психічних процесів, метод заміщувального онтогенезу в контексті мовленнєвого розвитку; -   розширення уявлень про клінічні прояви порушень мовленнєвої системи, а також підходи до формування, корекції та профілактики базового рівня мовлення.

Мета курсу

Формування нейропсихологічної складової професійної компетентності. Оволодіння знаннями з мозкової організації психічних функцій в онтогенезі людини та щодо нейропсихологічних шляхів компенсації порушених психічних функцій.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати на базовому рівні уміння здійснювати обстеження дітей з порушеннями психофізичного розвитку за нейропсихологічними методиками, заповнювати протокол обстежень, ранжувати бали, формулювати підсумковий нейропсихологічний висновок. Здатність продемонструвати на базовому рівні уміння застосовувати нейропсихологічні методики до оцінювання стану мовленнєвих функцій, визначення первинного дефекту та розбудови індивідуальних корекційно-розвивальних програм. Здатність продемонструвати на базовому рівні уміння розробляти і проводити заняття з формування психофізіологічного підгрунтя роботи з дітьми, які мають такі мовленнєві розлади, як різні види афазії, алалії, дизартрії, мутизм.

Автори курсу

Скрипник Тетяна Вікторівна

Викладачі

Скрипник Тетяна Вікторівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 14 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 15 1 0