Сучасні молодіжні субкультури США та Європи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Спеціальний курс, завданням якого є ознайомлення студентів з історією сучасних молодіжних рухів  у США та країнах Європи. Він включає характеристику передумов появи неформальних молодіжних течій у країнах Заходу, їх різновидів, включаючи музичну, спортивну та інші сфери суспільного життя, характер їх поширення в молодіжному середовищі України. Дисципліна забезпечує освітні потреби студента: у формуванні базового понятійного апарату; у визначенні основних факторів і причинно-наслідкових зв’язків  процесу формування субкультур; в оволодінні необхідним мінімумом теоретичних знань про основні молодіжні субкультурні течії; у з’ясуванні змістовного співвідношення класичної та субкультур, їх роль у становленні особистості та громадянської позиції молодого спеціаліста.

Мета курсу

Поглиблення знань щодо соціальної природи сучасного молодіжного середовища. Ознайомлення студентів з найпоширенішими молодіжними субкультурами Європи, США та України. Виявлення історичних, суспільно-політичних, соціально-культурних передумов виникнення, основних етапів і тенденцій розвитку молодіжних субкультур

Програмні результати навчання

Знати: - причини виникнення та історію сучасних субкультур; - закономірності й принципи розвитку молодіжних субкультур; - рушійні сили та тенденції розвитку субкультур них течій у молодіжному середовищі; - засоби самоідентифікації молоді у сучасній Україні; - специфіку спілкування і способи управління індивідом і соціальною групою. Вміти: - аналізувати молодіжні субкультури у країнах Заходу й Україні; - критично ставитись до діяльності й ідеології молодіжних субкультур, їх тлумачення в ЗМІ; - визначати та аналізувати актуальні проблеми сучасної молоді; - компетентно опрацьовувати літературу, періодику, аудіо і відео матеріали у зазначеному тематичному сегменті.

Автори курсу

Горпинченко Інна Володимирівна

Підрозділ

Кафедра всесвітньої історії ,
Історико-філософський факультет

Викладачі

Горпинченко Інна Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 28 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0