Історія освіти Європи

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Дисципліна орієнтована на студіювання інтелектуальної спадщини Європи, зокрема у вимірі ретроспективи розвитку освітньої сфери. Передбачається вивчення історії освіти Європи окремих епох, регіонів, міст, освітніх та наукових шкіл, історико-культурних пам’яток

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності

Програмні результати навчання

Здатність давати оцінку явищам і подіям у сфері освіти; самостійно аналізувати державну політику провідних країн світу та її наслідки на перебіг процесів в освітній галузі в різні історичні періоди; здійснювати компаративний аналіз нормативно-правової бази в сфері освіти держав Європи; виокремлювати персональний внесок знаних діячів освітянської ниви; застосовувати отримане знання для обґрунтування власного бачення сучасної ситуації в сфері освіти в Українській державі і країн Європи. Знання з історії освіти Європи сприятимуть удосконаленню науково-дослідницьких навичок студентів, уміння працювати з науковою літературою, історико-освітніми статистичними та іншими специфічними джерелами та матеріалами, мережею Інтернет, аналізувати історіографічний процес і складні історико-освітні явища та феномени. Підсумком вивчення навчальної дисципліни «Історія освіти Європи» має стати вміння використовувати отримане знання для обґрунтування особистої позиції та практичних рішень, що стосуються сучасного повсякденного освітнього на наукового процесу в державі

Автори курсу

Драч Оксана Олександрівна

Викладачі

Драч Оксана Олександрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 6 0 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0