Public Speaking

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Курс «Public Speaking» призначено для майбутніх фахівців у галузях журналістики, рекламної справи, зв'язків із громадськістю та суспільних комунікацій, які вивчають англійську мову як іноземну. Курс є практико-орієнтованим і спрямований на розвиток професійної компетентності слухачів насамперед у царині комунікативного стратегічного планування іноземною мовою.

Мета курсу

Метою курсу «Public Speaking» є оволодіння студентами навичками ефективного комунікативного стратегічного планування у процесі усного та писемного спілкування англійською мовою.

Програмні результати навчання

За результатами курсу студенти мають оволодіти навичками і вміннями спонтанно і вільно висловлюватись щодо широкого спектру професійних тем, чітко формулювати думки, судження та аргументи, пов’язувати власні висловлювання з висловлюваннями співрозмовників, ефективно та гнучко використовувати мову для вираження думок, емоцій, почуттів з метою досягнення максимально ефективної комунікації як у писемній, так і в усній формах.

Автори курсу

Русудан Кирилевна Махачашвілі

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Інститут філології

Викладачі

Русудан Кирилевна Махачашвілі

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 035.01.01 Українська мова та література; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0