Політична лінгвістика

Для вибору у 2019-2020 навчальному році

Мета курсу — ознайомити студентів з особливостями  спілкування в  різних мовних колективах, описати статус та функції державної мови в діахронії та синхронії, вияскравити особливості політичної комунікації, закономірності емоційного впливу на громадян країни і спонукання їх до політичних дій, для вироблення суспільної злагоди, прийняття та обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах плюралізму.  Напрями занять - Базові поняття політичної лінгвістики: концепти, текст, дискурс, картина світу; Основні методи лінгвістичних досліджень: контент-аналіз, івент-аналіз; Практичні аспекти застосування контент-аналізу політичних текстів; Психолінгвістичні аспекти промов; Статистика та результати дослідження. Політичне прогнозування та перспективи політологічних і лінгвістичних студій.

Мета курсу

Ознайомити студентів з особливостями  спілкування в  різних мовних колективах, описати статус та функції державної мови в діахронії та синхронії, вияскравити особливості політичної комунікації, закономірності емоційного впливу на громадян країни і спонукання їх до політичних дій, для вироблення суспільної злагоди, прийняття та обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах плюралізму.  

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу  у студентів будуть сформовані уміння: аналізувати дискурс як тип комунікативної діяльності; використовувати мовні засоби для актуалізації певної ментальності; структурувати дискурс для успішної реалізації поставленої мету; володіти методикою аналізу сучасної політичної промови як різновиду політичного дискурсу.

Автори курсу

Михайло Олексійович Вінтонів

Підрозділ

Кафедра української мови,
Інститут філології

Викладачі

Михайло Олексійович Вінтонів

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 081.00.01 Право; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0