Метою вивчення дисципліни є практичне оволодіння студентами системою німецької мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних ситуаціях у різних сферах суспільно-політичного життя та побуту, розвиток лінгвістичного репертуару, в якому присутні усі мовні здібності.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів вмінь і навичок аудіювання, монологічного та діалогічного усного мовлення, вивчаючого та оглядового читання, писемного мовлення.
Завданнями вивчення основної іноземної мови на IІ курсі є досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою B1 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти”, відповідними загальними і комунікативними мовленнєвими компетенціями, які полягають в наступному:
• розуміння основних ідей тексту на конкретну і на абстрактну тему;
• можливість спілкування з носіями мови на знайомі звичайні та незвичайні теми, пов’язані зі своїми інтересами, обмінюватися інформацією, перевіряти та підтверджувати її;
• використання широкого діапазону простих мовленнєвих засобів у бесідах на знайомі теми, або теми особистих інтересів (сім’я, хобі, робота, подорож і т. і.)
Завданням курсу є також формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції (правил ввічливості, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, класами та соціальними групами, лінгвістичних модифікацій деяких основних ритуалів у житті суспільства.
Практична мета курсу - формування у студентів вмінь та навичок вільного володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, формування у студентів лінгвістичної та комунікативної компетенції:
• розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма);
• розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг граматичних структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативної ситуації.
Виховна мста курсу - формування гуманістичного, демократичного та загальнокультурного світогляду, виховання поваги до загальнолюдських цінностей.
Розвиваюча мета дисципліни - розширення філологічного кругозору та навчального досвіду студентів, розвиток їх логічного мислення, уміння самостійно працювати з довідковою, науковою літературою, розвиток навичок аналітичного мислення.
Сучасні методи вивчення іноземної мови висувають багато вимог, а саме:
комунікативна компетенція для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, до яких належать мовленнєві процеси продукування та/або сприйняття текстів, пов’язаних з певними темами у специфічних сферах, вміння спілкуватись (усне та письмове мовлення), країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки, уміння вести діалоги, дискусії. Комунікативна мовленнєва компетенція складається з певних компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного, до кожного з яких, зокрема, знання, вміння і навички.
Лінгвістичні компоненти (мовна компетенція) включають лексичні, фонологічні, синтаксичні знання і вміння та інші параметри мови як системні незалежно від соціолінгвістичного значення їх варіантів та від прагматичних функцій їх реалізації.
Соціолінгвістичний компонент стосується соціокультурних умов користування мовою. Через чутливість до соціальних конвенцій (правил ввічливості, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, класами та соціальними групами, мовних кодифікацій деяких основних ритуалів у житті суспільства) соціолінгвістичний компонент пронизує весь процес спілкування між представниками різних культур. Соціокультурна компетенція передбачає знання звичаїв, особливостей життя у країні, мова якої вивчається, відповідність мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови. Важливим фактором сьогодні є власне бажання студента-філолога досконало оволодіти своєю професією, мати адекватну самооцінку, займатися саморозвитком.
Прагматичний компонент пов’язаний з функціональним вживанням лінгвістичних засобів: продукуванням мовних функцій, актів мовлення тощо.