Допомогти з Search courses
Робоча програма з дисципліни „Друга іноземна мова (французька)” є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства на основі освітньо-професійної програми підготовки студентів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей денної форми навчання.
Практика усного та писемного мовлення є нормативною навчальною дисципліною.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Робоча програма з дисципліни „Друга іноземна мова (французька)” є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства для студентів 1 курсу, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за освітньою програмою «Регіональні студії» відповідно до навчального плану денної форми навчання.
«Друга іноземна мова (французька)» є нормативною навчальною дисципліною.
Робочу програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

1.1. Мета і завдання вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є практичне оволодіння студентами системою французької мови та нормами її функціонування у мовленнєвих комунікативних ситуаціях у різних сферах суспільно-політичного життя та побуту.
Навчання французької мови у даному курсі переслідує комплексну реалізацію практичної, виховної та розвиваючої мети.

Завданням вивчення дисципліни є досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою А1 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти”, відповідними комунікативними мовленнєвими компетенціями.
Практична мета курсу – формування у студентів вмінь та навичок володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, формування у студентів лінгвістичної та комунікативної компетенції:
o розвиток всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма);
o розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг граматичних структур та лексичних одиниць в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативної ситуації.
Виховна мета курсу – формування гуманістичного, демократичного та загальнокультурного світогляду, виховання поваги до загальнолюдських цінностей.
Розвиваюча мета дисципліни – розширення філологічного кругозору та навчального досвіду студентів, розвиток їх логічного мислення, уміння самостійно працювати з довідковою, науковою літературою, розвиток навичок аналітичного мислення.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формуванням у студентів вмінь і навичок аудіювання, монологічного та діалогічного усного мовлення, вивчаючого та оглядового читання, писемного мовлення.
Завданням курсу є також формування соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції (правил ввічливості, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, класами та соціальними групами тощо).
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни. Дисципліна „Друга іноземна мова (французька)” тісно пов’язана з іншими дисциплінами мовно-країнознавчого циклу, з гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами.

Вимоги до знань та умінь на рівні А1 згідно “Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти” передбачають формування таких знань і умінь з навчальної дисципліни: