Допомогти з Search courses
Мета вивчення навчальної дисципліни:
- вивчення основних алгоритмів обчислювальної геометрії та методів проектування та побудови складних поверхонь;
- ґрунтовне ознайомлення студентів із спеціальними чисельними методами комп’ютерної графіки для проектування поверхонь;
- формування у студентів знань, вмінь і навичок щодо впровадження та застосування теоретичних основ та програмного інструментарію обчислювальної геометрії і комп’ютерної графіки в майбутній професійної діяльності.

Завдання:
- надання студентам базових теоретичних знань у галузі обчислювальної геометрії та геометричного моделювання;
- надання студентам базових знань щодо способів застосування основних алгоритмів обчислювальної геометрії та способів побудови поверхонь в комп’ютерній графіці;
- набуття студентами практичних навичок застосування алгоритмів обчислювальної геометрії для вирішення задач;
- вивчення основних принципів побудови комп’ютерного зображення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні алгоритми обчислювальної геометрії: орієнтації, опуклості, належності, перетину, відсікання, близькості, триангуляція;
- способи представлення геометричної інформації в обчислювальній системі;
- принципи побудови колірних моделей комп’ютерної графіки;
- алгоритми растрової та обчислювальної геометрії для побудови відрізків, деяких плоских кривих, растеризації замкнених областей,
- теорію побудови поверхні;
- сучасні методи задання кривих та поверхонь, системи наближення поверхонь.
вміти:
- реалізовувати алгоритми обчислювальної геометрії при розв’язанні типових геометричних задач;
- реалізовувати методи геометричного моделювання в комп’ютерній графіці.