Допомогти з Search courses
Мета курсу “Університетські студії”:
1. Допомогти студентам-першокурсникам швидше увійти в нове навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року навчання, розкрити свої найкращі якості.
2. Розглянути особливості майбутньої професії, професійної діяльності, розвитку та компетенції.
3. Формувати знання студентів про германські мови та англійську мову зокрема, їх функціонування на сучасному етапі та історію розвитку.
4. Ознайомити з історичним розвитком англійської мови, фонетичним, лексичним, граматичним та стилістичним аспектом англійської мови.
Навчальна програма зі вступу до спеціальності ознайомлює студентів з етапами становлення університету, соціальним статусом студента, сутністю та особливостями Болонського процесу, кредитно-модульною системою організації навчального процесу, методами і прийомами роботи з інформацією, ресурсами мережі Інтернет, навичками успішного студента XXI століття, командною взаємодією, актуальними для студенської молоді питань, функціонуванням сучасних германських мов, мовною ситуацією у англомовних країнах, з історією англійської  мови, термінологією та розумінням мовних явищ.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння етапами становлення ідеї університету та основами германістики, зокрема знаннями про германську групу мов.